Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor Ecodor


1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"ORO b.v.": de onderneming die onder de handelsnaam "Ecodor", gevestigd te Vlaardingen, kantoorhoudende aan de Stoomloggerweg 8 te Vlaardingen, ingeschreven onder nummer 24352607 bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam. Het BTW-nummer van Ecodor is NL812513460B01.

"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

"Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Ecodor en u door of via Ecodor binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.


2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

2.2 Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de afnemer worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Ecodor gesloten worden en waarbij Ecodor partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Ecodor middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Ecodor worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ecodor worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ecodor ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Ecodor heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.


3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Al onze aanbiedingen en offertes of andere verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, van onze vertegenwoordigers en/of werknemers zijn vrijblijvend.

3.2 De door u gekozen gebruikersnaam en password bij uw inschrijving zijn persoonlijk. U dient hier vertrouwelijk mee om te gaan en deze uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren. 

3.3 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat wij een opdracht/bestelling schriftelijk hebben bevestigd.

3.4 Aan foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Ecodor zijn vrijblijvend, totdat u de orderbevestiging hebt ontvangen. Indien Ecodor de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Ecodor te melden.

3.6 De overeenkomst tussen Ecodor en u komt tot stand op het moment nadat u:

(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Ecodor middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Ecodor op de volgende wijze;
(b) de geselecteerde producten in het mandje hebt geplaatst,
(c) naar kassa gaat, 
(d) de verzend/betalingswijze invult en de voorwaarde accepteert,
(e) het bestelformulier volledig en correct ingevuld is,
(f) klikt op verder; de bestelling is geplaatst en u ontvangt automatisch een opdrachtbevestiging,
(g) Ecodor zal uw bestelling weigeren als daar redenen voor zijn. In dat geval zal de overeenkomst niet worden nagekomen.

3.7 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer (evt. 06 nummer);
(d) het ordernummer van de overeenkomst;
(e) het e-mailadres en telefoonnummer van Ecodor, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

3.8 De overeenkomst bevat alle tussen u en Ecodor gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Ecodor.

3.9 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen

3.10 De administratie van Ecodor geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Ecodor verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Ecodor verrichtte leveringen. Ecodor erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.11 Door Ecodor verstrekte kortingsbonnen zijn niet overdraagbaar. Per bestelling kan één kortingsbon gebruikt worden. 

3.12 Indien een artikel onverhoeds niet op voorraad is zal Ecodor u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) of telefonisch in kennis stellen. Ecodor wil u dan graag een meer dan passend alternatief aanbieden. De klant heeft echter de bevoegdheid de overeenkomst schriftelijk (via fax, brief of e-mail) te ontbinden of een gedeelte ervan. Indien u reeds betaalt heeft zal het te veel betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald worden. 

3.13 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Ecodor, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Ecodor zijn voldaan. 

3.14 Bij in gebreke blijven van de betaling door de klant zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Ecodor. Het retourneren van de goederen door de klant aan Ecodor is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

3.15 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Ecodor het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen. 

3.16 Ecodor kan met onmiddellijke ingang de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien afnemer een verzoek tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard - al dan niet op eigen verzoek - in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van afnemer. Wij zullen wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn


4. PRIJZEN EN TRANSPORT EN TRANSPORTKOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).

De kosten van het transport zijn afhankelijk van het gewicht en formaat van uw bestelling. 

4.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn van Ecodor.

4.3 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen, en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.

4.4 Kosten van door afnemer gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het totstandkomen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer.

4.5 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Ecodor. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Ecodor kunnen worden uitgesloten.


5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Ecodor. De door Ecodor opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen zijn geldig, zolang de voorraad bij Ecodor strekt.

5.2 Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door ons niet aangehouden kan of kunnen worden, zullen wij afnemer daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan danwel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

5.3 Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven uiterste leveringsdatum achterwege blijft, heeft de afnemer het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door ons vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.

5.4 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Ecodor binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen (exclusief de verzendkosten).

5.5 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd

5.6 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland (tenzij op de website van Ecodor anders is aangegeven).


6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Ecodor te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Ecodor te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Ecodor. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Ecodor ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Ecodor binnen 14 dagen nadat Ecodor het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Ecodor behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Ecodor of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Ecodor schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Ecodor u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Ecodor heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.


7. OVERMACHT

7.1 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.

7.2 Als een niet aan ons toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken:
Iedere gebeurtenis of omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien- waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, danwel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door ons, dat de nakoming door ons zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van ons gevergd kan worden.


8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien wij toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, zijn wij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

8.2 Afnemer is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij ons te melden

8.3 Ecodor sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Ecodor in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 
de onmogelijkheid de site te gebruiken;
het onrechtmatig gebruik van de systemen van Ecodor, waaronder de site, door een derde

8.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ecodor of haar ondergeschikten 

8.5 Ecodor sluit iedere aanspakelijkheid uit met betrekking tot het onstaan van schade, direct en/indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen zoals door Ecodor aangeboden. 

8.6 Ecodor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. 


9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Ecodor serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Ecodor (gegevens staan vermeld in artikel 10van deze Voorwaarden).

9.3 Ecodor zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Ecodor zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.


10. PRIVACY

10.1 Ecodor zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Ecodor kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Ecodor waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Ecodor voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens Ecodor doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Ecodor laten weten. Ecodor zal in al zijn aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Ecodor zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Ecodor).

10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Ecodor te richten. Ecodor zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van u bij Ecodor aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Ecodor te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Ecodor zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Ecodor hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Ecodor uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen.

10.7 De gegevens worden niet aan derden verstrekt en zullen niet gebruikt worden, anders dan voor registratie. 


11. KLANTENSERVICE VAN ECODOR

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Ecodor
3e Industriestraat 23G
3133 EJ  Vlaardingen
Telefoon: 010-2481122
Fax: 010 - 248 11 20
E-mail: info@ecodor.nl 


12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Ecodor is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Ecodor naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Ecodor kunt u Ecodor verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van het vorige artikel, of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Rotterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Ecodor meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.